निविदा

Tender No.HeaderDescriptionFrom DateTo DateFrom TimeTo TimeAction
64 श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान तुळजापुर संचालित108 भक्तनिवास AC SWITCH बसविण्यासाठी लागणारे साहित्य पुरवणे बाबत दर पत्रक पुरवणे श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान तुळजापुर संचालित 108 भक्तनिवास AC switch बसविण्यासाठी लागणारे साहित्य पुरवणे बाबत दर पत्रक पुरवणे 18/02/2020 25/02/2020 14:00 17:00 डाऊनलोड
63 श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान तुळजापूर संचलित श्री तुळजाभवानी सैनिकी विद्यालय वस्तीग्रहा शेजारील ड्रेनेज निसर्नासाठी साहित्य पुरवठा कामासाठी दरपत्रक मागविणे आहे श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान तुळजापूर संचलित श्री तुळजाभवानी सैनिकी विद्यालय वस्तीग्रहा शेजारील ड्रेनेज निसर्नासाठी साहित्य पुरवठा कामासाठी दरपत्रक मागविणे आहे 17/02/2020 24/02/2020 18:30 14:00 डाऊनलोड