निविदा

Tender No.HeaderDescriptionFrom DateTo DateFrom TimeTo TimeAction
81 श्री.तुळजाभवानी मंदिरात शारदीय नवरात्र महोत्सव २०२० च्या सर्व धार्मिक कार्यक्रमासाठी ब्रास बँड लावणेसाठीचे दरपत्रक मागविणेबाबत. श्री.तुळजाभवानी मंदिरात शारदीय नवरात्र महोत्सव २०२० च्या सर्व धार्मिक कार्यक्रमासाठी ब्रास बँड लावणेसाठीचे दरपत्रक मागविणेबाबत. 16/09/2020 22/09/2020 10:00 17:00 डाऊनलोड
82 श्री.तुळजाभवानी मंदिर संस्थान, तुळजापूर कार्यालयास एक वर्षाकरीता वॉल पोस्टर व धार्मिक कार्यक्रम पत्रिका छपाई करून घेण्यासाठी दरपत्रक मागविणेबाबत. श्री.तुळजाभवानी मंदिर संस्थान, तुळजापूर कार्यालयास एक वर्षाकरीता वॉल पोस्टर व धार्मिक कार्यक्रम पत्रिका छपाई करून घेण्यासाठी दरपत्रक मागविणेबाबत. 16/09/2020 22/09/2020 10:00 17:00 डाऊनलोड