निविदा

Tender No.HeaderDescriptionFrom DateTo DateFrom TimeTo TimeAction
74 श्री.तुळजाभवानी मंदिर,तुळजापूर येथे श्री.देविजींचे सुलभ दर्शनाची सुविधा मिळण्याकरीता भाविकांना दर्शनासाठीचे ऑनलाईन पासेसची सुविधा श्री. तुळजाभवानी मंदिराच्या संकेतस्थळावर देणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत. श्री.तुळजाभवानी मंदिर,तुळजापूर येथे श्री.देविजींचे सुलभ दर्शनाची सुविधा मिळण्याकरीता भाविकांना दर्शनासाठीचे ऑनलाईन पासेसची सुविधा श्री. तुळजाभवानी मंदिराच्या संकेतस्थळावर देणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत. 04/08/2020 15/08/2020 10:00 17:00 डाऊनलोड